Ogólne zasady iwarunki

1 Postanowienia wstępne

1.1 Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez firmę K&J GROUP, storitve, d.o.o., z siedzibą pod adresem Dunajska cesta 103, 1000 Lublana, (zwaną dalej „Usługodawcą”) lub we wszystkich stosunkach prawnych i biznesowych między Usługodawcą a klientem, chyba że usługodawca i klient wyrażą pisemną zgodę na stosowanie innych warunków. Ogólne zasady i warunki stanowią podstawę wszystkich umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

1.2 Składając zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, uznaje się, że klient zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami i w pełni się z nimi zgadza.

2 Usługodawca, klient i usługa

2.1 Usługodawcą jest firma K&J GROUP, storitve, d.o.o., z siedzibą pod adresem Dunajska cesta 103, 1000 Lublana.

2.2 Klient jest osobą prawną lub fizyczną, która zamawia usługi usługodawcy i której usługodawca oferuje usługi w ramach swojej działalności.

2.3 Usługa to tłumaczenie, korekta lub projektowanie graficzne wykonywane przez usługodawcę na rzecz klienta.

3 Oferta, zamówienie, zmiana lub anulowanie zamówienia

3.1 Aby stworzyć ofertę informacyjną, klient musi przekazać usługodawcy jak najwięcej informacji, takich jak rodzaj usługi (tłumaczenie, korekta, tłumaczenie sądowe, korekta, DTP, projekt graficzny), zakres tekstu lub materiału, język źródłowy i docelowy, pożądany termin zakończenia projektu, dane kontaktowe, inne życzenia i prośby.

3.2 Zapytanie lub oferta informacyjna usługodawcy nie jest wiążąca i nie oznacza potwierdzonego zamówienia, ponieważ dla ważności zamówienia niezbędne jest pisemne potwierdzenie zamówienia (za formalne zamówienie uważa się: zamówienie w formie wiadomości e-mail, wydrukowanego formularza zamówienia lub wypełnionego formularza elektronicznego na naszym portalu internetowym: https: / /kjtranslations.online/) lub przedpłata za usługę w odpowiednim terminie i na warunkach określonych w ofercie.

3.3 Umowa zostaje zawarta między usługodawcą a klientem, gdy usługodawca potwierdzi zamówienie klienta pisemnie pocztą elektroniczną.

3.4 Każda zmiana lub anulowanie zamówienia jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy klient zobowiązuje się do rozliczenia wszystkich poniesionych kosztów. Ilość wykonanej pracy (wykonanej lub częściowej) jest obliczana proporcjonalnie do kosztów.

4 Prawa i obowiązki usługodawcy i klienta

4.1 Usługodawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich zamówionych usług w sposób wysokiej jakości, zgodnie z najlepszymi możliwościami, wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z instrukcjami klienta i w uzgodnionym terminie.

4.2 Czas dostawy jest określany po otrzymaniu materiałów zlecenia. Dzienna norma tłumaczenia to 6 standardowych stron. Dzienna norma korekty wynosi od 15 do 20 standardowych stron. Dzień przyjęcia i dzień dostarczenia tłumaczenia, weekendy i święta nie są wliczane do dziennej normy, z wyjątkiem przypadków, gdy usługodawca i klient uzgodnią inaczej.

4.3 W przypadku niedotrzymania terminów usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia klienta. W takich okolicznościach klient nie ma prawa odmówić dostarczenia tłumaczenia lub usługi i nie ma prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku opóźnienia usługodawca może zaoferować klientowi zniżkę.

4.4 Tłumaczenie jest dostarczane klientowi w jednym egzemplarzu pocztą elektroniczną, na nośniku elektronicznym lub wydrukowane. O ile nie uzgodniono inaczej, usługodawca dostarcza przetłumaczone materiały pocztą elektroniczną, z wyjątkiem tłumaczeń sądowych, które usługodawca dostarcza listem poleconym za pośrednictwem Poczty Słowenii.

4.5 Klient jest zobowiązany do dostarczenia oryginalnego tekstu w formie elektronicznej lub w formacie, który można edytować, w przeciwnym razie usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę oryginalnego formatu po tłumaczeniu.

4.6 Usługodawca gwarantuje najściślejszą ochronę danych osobowych, tajemnic służbowych i handlowych klienta w dostarczonych oryginałach, ustnych wyjaśnieniach i pisemnych tłumaczeniach i w żadnym wypadku nie może ujawniać ich osobom trzecim lub nieupoważnionym. Usługodawca może przekazywać swoim podwykonawcom (tłumaczom, korektorom) tylko te informacje, które są im potrzebne do pracy.

4.7 Jeśli tekst będący przedmiotem umowy zawiera nietypowe wyrażenia, nieznane akronimy lub skróty, trudne do zrozumienia lub już ustalone terminy, które usługodawca musi wziąć pod uwagę, klient zobowiązuje się do wyznaczenia osoby kontaktowej, na żądanie usługodawcy, z którą ten ostatni skontaktuje się w celu uzyskania wyjaśnień, uzyskania słownika terminów lub dodatkowej literatury, w przeciwnym razie usługodawca wykorzysta dostępny mu materiał referencyjny i przetłumaczy tekst zgodnie z własną wiedzą i umiejętnościami. Jeśli klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, wszelkie reklamacje wynikające z niewłaściwego użycia terminologii zostaną odrzucone.

4.8 Wszelkie reklamacje będą brane pod uwagę, jeśli zostaną złożone na piśmie listem poleconym lub pocztą elektroniczną nie później niż 8 dni po dacie świadczenia usługi. W przypadku większego zamówienia (powyżej 100 przetłumaczonych stron znormalizowanych) klientowi przysługuje wydłużony termin reklamacji, jednak tylko do 30 dni od daty wykonania usługi. Jeżeli klient nie dotrzyma ustawowego terminu na złożenie reklamacji, usługodawca nie rozpatrzy treści reklamacji. Można wziąć pod uwagę jedną reklamację dla każdego indywidualnego zamówienia.

4.9 Reklamacja musi zawierać informacje o zamówieniu, wyraźnie określone uwagi i sprecyzowane poprawki dotyczące tłumaczenia. W przypadku, gdy powyższe uwagi nie zostaną uwzględnione w roszczeniu, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

4.10 W przypadku uzasadnionego sprzeciwu (w ocenie i opinii dostawcy usług tłumaczeniowych oraz niezależnego tłumacza lub korektora) ulepszony i uzupełniony produkt jest dostarczany klientowi w uzgodnionym terminie. Usługodawca może zaoferować klientowi zniżkę za uzasadnione roszczenie.

4.11 Reklamacja jest nieuzasadniona, jeśli klient odrzuci proponowaną korektę przy zamówieniu tłumaczenia (zwykle w przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji), a klient złoży skargę na tłumaczenie z powodu drobnych błędów stylistycznych lub ortograficznych, które w tych przypadkach są przede wszystkim domeną korektora. Jeśli przetłumaczony tekst zostanie opublikowany lub rozpowszechniony w jakikolwiek sposób, a klient nie powiadomił o tym usługodawcy i nie zażądał korekty przed opublikowaniem tekstu, klient nie ma prawa do odszkodowania za ewentualne błędy w tekście. Usługodawca nie gwarantuje jakości tłumaczenia, które jest wykonywane na wyraźne żądanie klienta w nieodpowiednio krótkim terminie.

4.12 Jeżeli klient wyraźnie tego nie zakazał, usługodawca ma prawo do wskazania nazwy lub logo klienta w swoich referencjach. Usługodawca chroni wszystkie pozyskane dane o klientach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o ochronie konsumentów.

5 Ceny, rabaty i warunki płatności

5.1 Usługi są naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem usługodawcy w dniu zawarcia umowy lub w wyjątkowych przypadkach zgodnie z cenami określonymi w specjalnej pisemnej umowie z klientem.

5.2 Ceny są obliczane dla jednej (1) standardowej strony (250 słów) i nie zawierają podatku VAT.
Najmniejsza jednostka to jedna (1) standardowa strona. Minimalna kwota zamówienia wynosi 15 € bez VAT.

5.3 Tłumaczenie jest zazwyczaj obliczane zgodnie z tekstem źródłowym. W przypadkach, gdy cena nie może być ustalona na podstawie tekstu źródłowego, tłumaczenie jest obliczane zgodnie z językiem docelowym.

5.4 Ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od stopnia trudności, który jest określany po zapoznaniu się z tekstem. W przypadku wymagających terminologicznie tekstów i pilnych tłumaczeń dostarczanych w krótszych ramach czasowych, usługodawca naliczy dodatkową opłatę za poziom trudności lub pilności po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem. W przypadku tekstów na papierze lub w formie elektronicznej, która nie pozwala na skanowanie OCR lub elektroniczne kopiowanie tekstu (gorsze kserokopie, rękopis, nieczytelne zeskanowane dokumenty), pobieramy 10% marży od ceny.

5.5 Stałym klientom można przyznać regularną zniżkę na podstawie umowy lub kontraktu o długoterminowej współpracy.

5.6 W przypadku dużych ilości lub powtarzających się tekstów usługodawca może przyznać rabat ilościowy lub rabat za powtórzenie, który nie ma zastosowania automatycznie do następujących zamówień. Zniżki są przyznawane za każde tłumaczenie oddzielnie.

5.7 Osoby prawne płacą za usługę po jej wykonaniu na podstawie wystawionej faktury lub z góry na podstawie faktury pro forma. Termin płatności wskazany jest na fakturze.

5.8 Osoby fizyczne płacą za usługę przed jej wykonaniem. Tłumaczenie lub korekta rozpoczyna się natychmiast po dokonaniu płatności lub po otrzymaniu potwierdzenia płatności.

5.9 Termin płatności wynosi dziesięć (10) dni od daty wystawienia faktury. W przypadku zamówień publicznych lub długoterminowych relacji biznesowych (jeśli strony uzgodnią to na piśmie), termin płatności wynosi trzydzieści (30) dni od wystawienia faktury. Płatność dokonywana jest na konto bankowe lub PayPal usługodawcy.

5.10 W przypadku wątpliwości co do wypłacalności klienta, w przypadku dużych zamówień, zamówień od klientów zagranicznych, po raz pierwszy zawartych transakcji oraz w innych przypadkach, gdy usługodawca uzna to za konieczne, usługodawca ma prawo zażądać od klienta zaliczki przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W przypadku nieterminowych płatności usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za zwłokę. Jeśli klient nie ureguluje swoich zobowiązań w ciągu 8 dni od otrzymania ponaglenia, usługodawca może zastosować wszelkie środki prawne w celu odzyskania długu.

6 Prawa autorskie

6.1 Dopóki usługa nie zostanie w pełni rozliczona, zgodnie z obowiązującym prawem o własności intelektualnej, wszystkie przetłumaczone pliki są własnością usługodawcy. Po opłaceniu faktury wszelkie prawa autorskie należą do klienta. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych lub autorskich praw osobistych osób trzecich. W przypadku niezapłaconej faktury wszelkie wykorzystanie, prezentacja, częściowe lub całkowite powielanie tłumaczenia jest niezgodne z prawem.

7 Postanowienia końcowe

7.1 Tekst w niniejszych Ogólnych zasadach i warunkach jest wiążący dla stron umowy.

7.2 Właściwy sąd w Lublanie jest uprawniony do rozstrzygania sporów, których nie można rozstrzygnąć za obopólną zgodą.